Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují poskytování a využívání trenérských a sportovních služeb  Dominiky Chalupové DiS, IČ:08852600 , se sídlem V Podlískách 274, 273 51, Braškov (dále jen "Trenér"). Tyto VOP upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ"), vzájemná práva a povinnosti mezi Trenérem a příjemcem Trenérem poskytovaných služeb (dále jen "Klient").

2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování a využívání trenérských a sportovních služeb uzavřené mezi Trenérem a Klientem (dále jen "Smlouva"). Odchylná ujednání Smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

3. Tyto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními OZ.

II. Služby

1. Trenér poskytuje služby v oblasti sportovního a kondičního tréninku nebo cvičení dospělých, dětí a mládeže, poradenství v oblasti sportovního vybavení, výběru sportovních akcí a výživového poradenství (dále souhrnně jen "Služby").

Popis jednotlivých Služeb:

  • Osobní tréninky pro děti a dospělé
  • Konzultace v oblastí stravování
  • Skupinové tréninky pro děti a dospělé

III. Smlouva a její předmět

1. Smlouva mezi Trenérem a Klientem vzniká přijetím nabídky na osobní tréninky. Obsah Smlouvy je vyjádřen v objednávkovém formuláři a uzavření Smlouvy je stvrzeno jeho podpisem Klientem a Trenérem.

2. Předmětem Smlouvy je závazek Trenéra poskytnout Klientovi Služby či některé z těchto Služeb tak, jak je specifikováno v objednávkovém formuláři, a závazek Klienta zaplatit za to Trenérovi dohodnutou odměnu, uvedenou v objednávkovém formuláři (dále jen "Cena").

3. Smlouvou jsou určeny rovněž konkrétní data a časy poskytnutí Služeb či některé ze Služeb Trenérem Klientovi (dále jen "Termín" či "Termíny"). Tyto termíny jsou závazné, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V objednávkovém formuláři je uvedena Cena za jednotlivé poskytnutí Služeb či některých ze Služeb v konkrétní Termíny, jakož i Cena souhrnná.

IV. Cenové a platební podmínky

1. Cena Služeb je uvedena v objednávkovém formuláři včetně DPH.

2. Trenér vystaví Klientovi na poskytované Služby daňový doklad - fakturu.

3. Cena je splatná do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, a to hotově k rukám Trenéra nebo na bankovní účet trenéra č. 35-8100330257/0100  vedený u Komerční banky není-li ujednáno jinak. Dnem zaplacení Ceny je den připsání částky odpovídající Ceně na bankovní účet Trenéra.

V. Storno podmínky

1. Klient je oprávněn navrhnout Trenérovi změnu Termínu. Nedohodnou-li se smluvní strany na takové změně, zůstává v účinnosti původní ujednání o Termínu.

2.Klient je oprávněn zrušit Termín tréninku a to do 24h před jeho uskutečněním.Klient má povinnost o této skutečnosti informovat Trenéra a to prostřednictívm e-mailu nebo telefonu.Pokud ne, zůstává v účinnosti původní ujednání o Termínu.Klientovi vznikne povinnost zaplatit Trenérovi storno poplatek, kterým je částka odpovídající Ceně za jednotlivé poskytnutí konkrétní ze Služeb v daný Termín.

3. Nedostaví-li se Klient v Termínu na dohodnuté místo, kde mají být Služby či některá ze Služeb Trenérem Klientovi poskytnuty, zanikne závazek ze Smlouvy co do plnění vztahujícího se k tomuto Termínu a Klientovi vznikne povinnost zaplatit Trenérovi storno poplatek, kterým je částka odpovídající Ceně za jednotlivé poskytnutí konkrétní ze Služeb v daný Termín, ledaže se Klient a Trenér dohodnou jinak. To neplatí, předloží-li Klient Trenérovi lékařské či jiné obdobné potvrzení dokládající Klientovo tvrzení, že se tak stalo z důvodu mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli (např. náhlá nemoc, zranění).


VI. Reklamace

Reklamaci poskytnutých Služeb může Klient uplatnit u Trenéra, a to písemnou formou na e‑mail Trenéra dch.treninky@gmail.com

VII. Zpracování osobních údajů

Trenér jako správce osobních údajů zpracovává za účelem uzavření Smlouvy a poskytování Služeb osobní údaje poskytnuté Klientem, které souvisí s obchodním případem, v souladu s požadavky stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"). Osobní údaje jsou zpracovávány zejména pro plnění smluvního vztahu v souvislosti s uzavíranou smlouvou ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Klient má právo požadovat od správce (Trenéra) přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, a to prostřednictvím adresy Trenéra uvedené v čl. I. odst. 1. těchto VOP nebo na e-mailové adrese Trenéra dch.treninky@gmail.com.

VIII. Ostatní důležitá upozornění

1. Klient smí pořídit zvukový nebo obrazový záznam ze společného tréninku s Trenérem nebo ze seminářů a workshopů a dále jej zveřejnit či šířit pouze po předchozím souhlasu Trenéra.

2. Trenér smí pořídit zvukový nebo obrazový záznam, na kterém se vyskytuje Klient, a dále jej zveřejnit či šířit pouze po předchozím souhlasu Klienta. Klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

3.Za osoby mladší 18 let zodpovídá jejich zákonný zástupce, který podepsal souhlas zákonného zástupce s účastí na cvičení s osobním Trenérem.

IX. Odpovědnost za zdraví

1. Klient, který vstoupil do obchodního vztahu s Trenérem a využívá jakoukoli z poskytovaných služeb, tímto prohlašuje, že

a. je zdravotně způsobilý vykonávat sportovní zátěž vyplývající z objednané služby,

b. netrpí žádnou zdravotní indispozicí, která by měla vliv na jeho zdraví při sportovním výkonu,

c. nezatajil Trenérovi žádnou zdravotní indispozici, která by mohla při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem vést k ohrožení zdravotního stavu nebo života Klienta,

d. seznámil Trenéra se svojí zdravotní anamnézou, především však chorobami a zdravotními omezeními, které by mohly mít negativní vliv na jeho zdraví při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem.

2. Trenér nenese odpovědnost za zdravotní problémy Klienta, které vznikly v souvislosti s výkonem při sjednané službě, pokud nebyl předem písemně upozorněn Klientem na zdravotní indispozice.

3. Trenér důrazně doporučuje, aby Klient před zahájením spolupráce a využíváním služby

a. absolvoval zdravotní prohlídku u sportovního lékaře a předal Trenérovi zprávu z této lékařské prohlídky; tuto lékařskou prohlídku doporučuje Trenér absolvovat pravidelně jednou za rok;

b. si vyžádal zprávu o zdravotním stavu od svého praktického lékaře, kde budou uvedeny zdravotní indispozice, které by mohly mít vliv na zdraví Klienta při výkonu sjednané služby poskytované Trenérem.

4. V případě, že bude mít Trenér podezření na zdravotní komplikace nebo indispozice u Klienta, má právo si vyžádat potvrzení o schopnosti vykonávat sportovní zátěž a využívat sjednanou službu. Toto potvrzení musí být vystaveno praktickým nebo sportovním lékařem.

X. Duševní vlastnictví a ochrana autorských práv

Veškeré Služby a jiné produkty Trenéra jsou jeho duševním vlastnictvím a bez jeho písemného souhlasu je zakázáno jejich šíření, kopírování, publikování a jiné zveřejňování, a to jak celku, tak i jednotlivých částí.

XI. Řešení sporů

1. Spory mezi Klientem a Trenérem projednávají obecné soudy České republiky.

2. Klient má jakožto spotřebitel podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Trenérem vyřešit přímo (např. dohodou). Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Klient - spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Trenéra poprvé.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Podpisem Smlouvy (objednávkového formuláře) Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí jim a souhlasí s jejich zněním.

2. Znění těchto VOP může být Trenérem měněno a doplňováno. Změnou těchto VOP nejsou dotčena práva a povinnosti Klienta a Trenéra vzniklá ze Smlouvy uzavřené za VOP účinných v době uzavření Smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

4. Je-li nebo stane-li se některé ujednání těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nastoupí namísto neplatných či neúčinných ujednání takové ujednání, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ujednání co nejvíce blíží. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotčena platnost či účinnost ostatních ujednání. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.

5. Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 14.10 2021.